Privacyverklaring

Voorwaarden en definities

• Activiteit: elke door de Voetbalschool georganiseerde activiteiten, zoals trainingen en eventuele
wedstrijden, voetbaldagen en/of andere evenementen.
• Kosten: het bedrag dat is verschuldigd voor deelname aan de door Voetbalschool de Betuwe
georganiseerde activiteiten.
• In deze algemene voorwaarden wordt met de termen deelnemer en speler ook deelneemster en speelster
bedoeld.
• Deze voorwaarden zullen automatisch van kracht zijn bij het inschrijven/verlengen van de lessen. De laatste versie met
de algemene voorwaarden zullen altijd leidend zijn.

 

Duur en indeling van de trainingen


• De privétrainingen hebben in het algemeen een duur van 60 minuten.
• De groepstrainingen hebben in het algemeen een duur van 75 minuten.
• De trainingen van Voetbalschool de Betuwe worden door trainer(s), vrijwilligers en/of stagiaires gegeven.
• De indeling van de spelers geschiedt op basis van diverse criteria zoals leeftijd, het fysieke aspect en het
niveau van de deelnemer. Dit wordt beoordeeld door hoofdtrainer/eigenaar Oubayd in overleg met de
overige trainers.


Aanmelding en inschrijving


• Een aanmelding voor eén van de activiteiten gebeurd door middel van het invullen, ondertekenen en
inleveren van het inschrijfformulier van Voetbalschool de Betuwe.
• Een aanmelding voor een activiteit wordt alleen in behandeling genomen zodra de voetbalschool het
volledig ingevulde inschrijfformulier getekend retour heeft ontvangen.
• De aanmelding wordt door de Voetbalschool bevestigd. De speler wordt pas definitief geplaatst als aan de
betalingsvoorwaarden is voldaan.


Betaling


• De hoogte van de kosten wordt per activiteit tijdig bekend gemaakt.
• De kosten kunnen als volgt worden voldaan:
o Middels een overboeking naar het bankrekeningnummer van Voetbalschool de Betuwe. Dit
betreft NL10 ABNA 0881 7147 63 t.n.v. Voetbalschool de Betuwe. Dit onder vermelding van naam
van de deelnemer en, indien bekend, een factuurnummer.
o Middels een digitaal betaalverzoek (bv ‘Tikkie’)
o Middels een contante betaling.
• De betaling dient voor aanvang van de activiteit voldaan te zijn.
• Betaling in termijnen is mogelijk. De mogelijkheid van termijnbetaling word beschreven op het
inschrijfformulier.


Verhindering, afgelasting en annulering


• De Voetbalschool behoudt zich het recht voor om trainingen af te lassen. Bij afgelasting van een les zal naar
een inhaalmoment worden gezocht.
• Bij afgelasting worden er geen kosten in rekening gebracht.
• Na een gekozen lessenpakket kan dit niet meer tussentijds gewijzigd worden.
• Indien een lessenpakket tussentijds beëindigd wordt door de deelnemer, dan zal alsnog het gehele bedrag
ingehouden worden.
• Bij het niet of te laat afmelden van de speler voor een training, wordt de d in rekening gebracht.
• Middag- en avond regulierentrainingen dienen door de ouder of deelnemer voor 13:30 afgemeld te worden
en de ochtend regulierentrainingen dienen voor 09:45 afgemeld te worden i.v.m. voorbereiding en reistijd
trainers die van buiten Tiel komen.


Lesmateriaal


• Bij aanmelding krijgt de speler een tenue van de voetbalschool. Dit tenue bestaat uit een shirt, een
broek en kousen. Na betaling van de kosten wordt het tenue eigendom van de speler.
• Het dragen van het tenue tijdens de activiteiten is verplicht. Bij slechte weersomstandigheden is het
toegestaan aanvullende kledingstukken dragen.
• Het dragen van voetbalschoenen (of aangepast schoeisel geschikt voor kunstgras) tijdens de
activiteiten is verplicht.
• Het dragen van scheenbeschermers tijdens de activiteiten is verplicht.
• De deelnemer maakt gebruik van kwalitatief goed trainingsmateriaal van de voetbalschool. Dit
materiaal blijft eigendom van de voetbalschool en dient in goede staat weer ingeleverd te worden na
de trainingen.


Aansprakelijkheid


• Deelname aan door Voetbalschool de Betuwe georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.
• Voetbalschool de Betuwe is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel
veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een door Voetbalschool de Betuwe
georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die
door of vanwege de voetbalschool te werk zijn gesteld of van wier diensten door Voetbalschool de
Betuwe gebruik is gemaakt, tenzij aan de voetbalschool opzet of grove schuld kan worden verweten.
• De voetbalschool maakt gebruik van de faciliteiten van voetbalvereniging RKTVC, te Tiel. De
deelnemer dient zich correct te gedragen, zowel binnen het veld als in de kleedkamer. Indien de
deelnemer zich niet correct gedraagt, kan deze worden geschorst of worden verwijderd van de
voetbalschool. Bij schade aan materiaal of eigendommen van de faciliterende vereniging of de
voetbalschool, wordt de schade verhaald op de speler die de schade heeft toegebracht.
• Voetbalschool de Betuwe is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan
ook.
• Voetbalschool de Betuwe is niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemer opgelopen voor,
tijdens of na de activiteit, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.

Beeldmateriaal


• Alle audio- en/of visuele opnames gemaakt tijdens de lessen of georganiseerde activiteiten, zijn
eigendom van Voetbalschool de Betuwe. Door aanmelding geeft u het recht de opnames en beelden
te gebruiken voor gebruik op de sociale media kanalen en de website van Voetbalschool de Betuwe.
Indien men dit niet wenst, dient dit voorafgaande aan de activiteit schriftelijk kenbaar gemaakt te
worden aan Voetbalschool de Betuwe.